Zasady wnioskowania, opłaty, ubezpieczenie OC

Zasady wnioskowania o członkostwo w sekcji modelarskiej oraz pobierania składek
od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej

Zasady wnioskowania o członkostwo w sekcji modelarskiej

W Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego obowiązuje dwustopniowy system przyjmowania członków stowarzyszonych Sekcji Modelarskiej. Osoby które pierwszy raz składają deklarację (lub zostały wcześniej skreślone z listy członków Sekcji Modelarskiej) zobowiązane są do wypełnienia i podpisania deklaracji członkostwa na czas określony 12 miesięcy. Osoby, które zostały przyjęte na członka Sekcji Modelarskiej na czas określony 12 miesięcy i po 12 miesiącach zamierzają kontynuować członkostwo, zobowiązane są do wypełnienia i podpisania deklaracji członkostwa na czas nieokreślony.

1. Po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji należy ją dostarczyć do biura Aeroklubu Poznańskiego, dom studencki Politechniki Poznańskiej nr 1, ul. Jana Pawła II 28/109, 61-139 Poznań, tel. +48 (61) 8780725 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.
2. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć kopię przelewu – dowodu opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.
3. Złożone wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego na okresowych zebraniach Zarządu. Osoba wnioskująca staje się członkiem Sekcji Modelarskiej dopiero po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.

Zasady wnoszenia składek od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej

1. Składki sekcyjne od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej należy opłacać wyłącznie przelewem na konto Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego - UWAGA: nowy numer rachunku bankowego!!! 38 1440 1286 0000 0000 0187 0548, w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko, aktualny adres korespondencyjny, telefon, adres mailowy z dopiskiem "sekcja modelarska, składka za rok ..."
2. Wysokość składek sekcyjnych na rok 2024 (dotyczy członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej na czas określony i na czas nieokreślony) zatwierdzone przez Radę Sekcji Modelarskiej oraz Zarząd Aeroklubu Poznańskiego:

- seniorzy: 180 zł,

- juniorzy (do lat 18): 36 zł

- osoby które ukończyły 65 rok życia w roku poprzedzającym rok bieżący oraz są członkami Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego co najmniej 10 lat - są zwolnione z opłaty składki sekcyjnej.

- zaleca się aby dokonać opłaty składki w danym roku kalendarzowym do 31 marca. Po tym terminie składka będzie traktowana jako zaległa.

3. Wymienione w p.2 kwoty stanowią składkę za cały bieżący rok kalendarzowy płatną jednorazowo (bez możliwości opłacania w ratach), niezależnie od daty przyjęcia w poczet członków Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego.
4. Członkowie Sekcji Modelarskiej na okres określony 12 miesięcy opłacają składkę jednorazowo na czas trwania członkostwa.
5. W przypadku ponownego ubiegania się o przyjęcie do Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego przez osoby, które wcześniej zostały skreślone z listy członków Aeroklubu Poznańskiego, konieczne będzie uiszczenie niezapłaconych wcześniej składek i zapłacenie składki za dany rok kalendarzowy.
6. Powyższe ustalenia nie dotyczą członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkowie zwyczajni oraz wspierający opłacają składkę członkowską przelewem na konto Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy w wysokości ustalonej przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.
7. Zmiany obowiązują od dnia 01.01.2024r.