Zasady wnioskowania, opłaty, ubezpieczenie OC

I. Zasady wnioskowania o członkostwo w sekcji modelarskiej

W Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego obowiązuje dwuetapowy system przyjmowania członków stowarzyszonych Sekcji Modelarskiej. Osoby, które pierwszy raz składają deklarację (lub zostały wcześniej skreślone z listy członków Sekcji Modelarskiej) zobowiązane są do wypełnienia i podpisania deklaracji członkostwa na czas określony 12 miesięcy. Osoby, które zostały przyjęte na członka Sekcji Modelarskiej na czas określony 12 miesięcy i po 12 miesiącach zamierzają kontynuować członkostwo, są zobowiązane do wypełnienia i podpisania deklaracji członkostwa na czas nieokreślony

1. Po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji należy ją zeskanować i przesłać na adres mailowy Przewodniczącego Sekcji.

2. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć kopię przelewu – dowodu opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.

3. Złożone wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego na okresowych zebraniach Zarządu. Osoba wnioskująca staje się członkiem Sekcji Modelarskiej dopiero po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.

4. Każdy członek Sekcji Modelarskiej – po opłaceniu składki w danym roku i przedstawieniu dowodu wpłaty – otrzymuje zaświadczenie będące jednocześnie identyfikatorem (do odebrania w każdą niedzielę w godz: 11:00-12:00 w pracowni modelarskiej w budynku portu na Lotnisku Kobylnica po uprzednim kontakcie z kol. Andrzejem Nowickim tel. 606 205 048).

Członek Sekcji Modelarskiej jest zobowiązany nosić ten identyfikator w widocznym miejscu w czasie pobytu na lotnisku.

II. Zasady wnoszenia składek od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej :
1. Składki sekcyjne od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej należy opłacać wyłącznie przelewem na konto Aeroklubu Poznańskiego w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko, adres mailowy bądź numer telefonu z dopiskiem n a końcu "sekcja modelarska, składka za rok ...".

2. Wysokość składek sekcyjnych na rok 2022 (dotyczy członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej na czas określony i na czas nieokreślony) zatwierdzone przez Radę Sekcji Modelarskiej:
- seniorzy: 300 zł,
- juniorzy (do lat 18): 24 zł
- osoby które ukończyły 65 rok życia w roku poprzedzającym rok bieżący oraz są członkami Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego co najmniej 10 lat - są zwolnione z opłaty składki sekcyjnej.
- zaleca się aby dokonać opłaty składki w danym roku kalendarzowym do 31 marca. Po tym terminie składka będzie traktowana jako zaległa.

3. Każdy członek Sekcji Modelarskiej – po opłaceniu składki w danym roku i przedstawieniu dowodu wpłaty - otrzymuje do odbioru osobistego - zaświadczenie będące jednocześnie identyfikatorem ; do odebrania w każdą niedzielę w godz: 11:00-12:00 w pracowni modelarskiej w budynku portu na Lotnisku Kobylnica po uprzednim kontakcie z kol. Andrzejem Nowickim tel. 606 205 048.

4. Wymienione w p.2 kwoty stanowią składkę za cały bieżący rok kalendarzowy płatną jednorazowo (bez możliwości opłacania w ratach), niezależnie od daty przyjęcia w poczet członków Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego.

5. Członkowie Sekcji Modelarskiej na czas określony 12 miesięcy opłacają składkę jednorazowo na cały okres trwania członkostwa.

6. W przypadku ponownego ubiegania się o przyjęcie do Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego przez osoby, które wcześniej zostały skreślone z listy członków Aeroklubu Poznańskiego, konieczne będzie uiszczenie niezapłaconych wcześniej składek i zapłacenie składki za dany rok kalendarzowy.

7. Powyższe ustalenia nie dotyczą członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkowie zwyczajni oraz wspierający opłacają składkę członkowską przelewem na konto Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy w wysokości ustalonej przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.

8. Zmiany obowiązują od dnia 01.01.2022r.

 

Aktualne ubezpieczenie OC sekcji modelarskiej:
Ubezpieczenie OC (grupowe) członków sekcji modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego
Uwaga: osoby latające dronami mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie w http://www.finansowachata.pl