Regulamin EPPK

Regulamin stref modelarskich - lotnisko Poznań-Kobylnica EPPK

Koleżanko/Kolego!

Modelarstwo lotnicze to sposób na miłe i zdrowe (bo na świeżym powietrzu) spędzanie wolnego czasu. Modelarstwo to także wyczynowy sport, modelarstwo to wydatki finansowe, czasem o znacznej wartości. Koleżanko/Kolego bawiąc się modelami sterowanymi falami radiowym (RC) myślmy także o innych osobach które w tym samym czasie kierują swoimi modelami.

Aparatury RC mają zasięg ok.2 km. Oznacza to, że nieostrożne włączenie na terenie Lotniska Ligowiec jakiejkolwiek aparatury RC (nawet zabawkowej kupionej w supermarkecie) może spowodować niekontrolowany lot modelu, wypadek, zniszczenie modelu i wielotysięczne straty właściciela modelu. Latające modele są coraz szybsze, większe, cięższe (nawet do 20 kg masy startowej!) i zbliżają się do statków powietrznych.

Pamiętajmy, że bardzo łatwo jest zakłócić sygnał sterujący model, a skutkiem takiego zakłócenia jest zawsze zniszczenie modelu. Dzisiaj Twoja nieuwaga lub roztargnienie może spowodować czyjąś stratę, jutro ktoś inny włączając nieopatrznie aparaturę sterującą spowoduje uszkodzenie Twojego modelu.

Przebywając na lotnisku zachowujmy rozwagę, zdrowy rozsądek oraz pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym i innych osób.

Aeroklub Poznański - Sekcja Modelarska opracowała kilka nieskomplikowanych zasad – nazwanych regulaminem – których przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo własne przebywających na terenie lotniska osób oraz ich ukochanych modeli.

1. Loty modeli odbywają się wyłącznie w wyznaczonych do tego strefach lotniska Poznań-Kobylnica (EPPK) tzw. strefach modelarskich.

2. Do wykonywania lotów modelami samolotów, śmigłowców i szybowców w strefach modelarskich uprawnieni są wyłącznie członkowie Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego legitymujący się imiennym identyfikatorem potwierdzającym opłacenie w bieżącym roku składek członkowskich i ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania modeli latających.

3. Modelarze - członkowie Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego, pozostali członkowie Aeroklubu Poznańskiego oraz osoby trzecie przebywające na terenie stref modelarskich mają obowiązek podporządkowania się zarządzeniom władz Aeroklubu Poznańskiego.

4. Na terenie strefy modelarskiej mogą przebywać osoby trzecie, nie będące członkami Aeroklubu, tylko w towarzystwie członka Aeroklubu Poznańskiego. W takim przypadku pełną odpowiedzialność za w/w osoby ponosi członek Aeroklubu Poznańskiego. Osoby te należy zapoznać z niniejszym regulaminem, szczególną opiekę należy zapewnić dzieciom.

5. Wyznacza się trzy strefy modelarskie:
- Strefa modelarska A - modele samolotów RC, modele samolotów na uwięzi CL oraz modele swobodnie latające
- Strefa modelarska B - modele helikopterów RC,
- Strefa modelarska C - szybowce termiczne RC, modele samolotów RC.

6. Loty modeli w wyznaczonych strefach modelarskich odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi.

7. Wszelkie statki powietrzne, tj. samoloty, śmigłowce, szybowce, motolotnie mają zawsze ,,pierwszeństwo drogi". Osoby wykonujące loty modelami mają obowiązek ustępować z kursów kolizyjnych.

8. Modelarze - członkowie Sekcji Modelarskiej zobowiązani są, do:
- noszenia w widocznym miejscu aktualnego imiennego identyfikatora, w czasie przebywaniu w strefie modelarskiej,
- obowiązkowego sprawdzenia używanych przez siebie częstotliwości / kanałów / i uzgadniania ich z innymi modelarzami obecnymi na lotnisku, aby nie dopuścić do zakłócenia częstotliwości i spowodowania kolizji,
- bezpiecznego pilotowania modeli z jednego miejsca oraz zachowania strefy bezpieczeństwa,
- zachowania kultury osobistej w relacjach wzajemnych,
- zachowania czystości na całym terenie lotniska.

9. Zabrania się:
- pilotowania modeli osobom niebędącym członkiem Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego,
- pilotowania modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków psychotropowych,
- pilotowania modeli nad widzami, nad wydzielonymi miejscami do parkowania samochodów bądź nad strefą obsługi modeli,
- przebywania w strefie modelarskiej osób nieuprawnionych,
- spacerowania, jazdy konnej, jazdy samochodami, motocyklami, quadami, rowerami po terenie lotniska i strefach modelarskich,
- pozostawiania na terenie lotniska bez opieki dzieci oraz zwierząt domowych,
- gier i zabaw, uprawiania innego hobby (w tym jazdy samochodami, motocyklami, quadami i rowerami, jazdy konnej) mogącego powodować zniszczenie nawierzchni trawiastej lotniska i wydzielonych stref modelarskich lub zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania lotów modelami,
- wykonywania jakichkolwiek lotów modeli podczas organizowanych przez Aeroklub Poznański oficjalnych zawodów i imprez modelarskich bez uzgodnienia z organizatorami tych zawodów i imprez.

10. Na całym terenie lotniska dopuszcza się ruch kołowy i pieszy związany z wykonywaniem przez członków Aeroklubu Poznańskiego działalności lotniczej, który odbywa się wyłącznie po drogach gruntowych po obrzeżu stref modelarskich i lotniska. Parkowanie samochodów jest dozwolone wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

11. Aeroklub Poznański nie odpowiada za szkody na zdrowiu i mieniu osób nieuprawnionych do przebywania w strefach modelarskich.

12. Członkowie Aeroklubu Poznańskiego korzystający ze stref modelarskich w celu wykonywania lotów modeli odpowiadają za wszelkie szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich spowodowane w tym miejscu i czasie.

13. Aeroklub Poznański nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z użytkowania stref modelarskich w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

Telefony Alarmowe
112 – w razie zauważenia pożaru, wypadku, lub konieczności interwencji Policji
+46 61 817 23 23 - Komisariat Policji w Swarzędzu
+48 61 878 07 25 Aeroklub Poznański

Zarząd Aeroklubu Poznańskiego

 

Widok lokalizacji lądowisk modelarskich:

Strefy modelarskie na Lotnisku Ligowiec