Regulamin zawodów F5J-klub

REGULAMIN ZAWODÓW ZDALNIE STEROWANYCH MODELI MOTOSZYBOWCÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM KLASY F5J-klub ORGANIZOWANYCH W AEROKLUBIE POZNAŃSKIM

 

Obowiązuje od 2022 roku
Opracował: Mieczysław Słowik

 

1. Definicja modelu klasy F5J-klub

Model latający, w którym siła nośna wytwarzana jest przez siły aerodynamiczne działające na płaszczyzny nośne nieruchome podczas lotu, z wyjątkiem powierzchni używanych do sterowania. Napęd stanowi silnik (silniki) elektryczny ze stałym lub składanym śmigłem (śmigłami), zasilany dowolnym zestawem akumulatorów napędowych.

 

2. Wykonawca modelu

Wymaganie dotyczące własnoręcznego wykonania modelu przez zawodnika nie ma zastosowania do klasy F5J-klub.

 

3. Charakterystyka techniczna modelu

Maksymalna powierzchnia nośna: 150 dm2
Maksymalna masa modelu gotowego do lotu: 5 kg
Obciążenie powierzchni nośnej: 12 – 75 g/dm2

 

4. Transmisja informacji

Przekaz informacji z modelu do pilota jest zabroniony z wyłączeniem informacji dotyczącej stanu naładowania akumulatorów zasilających umieszczonych w modelu.

 

5. Liczba modeli

Brak ograniczeń dotyczących liczby modeli użytych w zawodach.

 

6. Zawodnik i pomocnik

Zawodnik musi osobiście obsługiwać swoją aparaturę sterującą modelem. Zawodnikowi może podczas lotu pomagać maksymalnie jeden pomocnik.

 

7. Definicja próby i lotu oficjalnego

W ciągu 10. minutowego czasu startowego dopuszcza się wykonanie jednej próby. Próba rozpoczyna się w chwili wypuszczenia z ręki (przez zawodnika lub pomocnika) modelu z pracującym silnikiem. Ponowne włączenie silnika po jego zatrzymaniu skutkuje wynikiem zerowym w danej próbie. Za lot oficjalny uznaje się próbę wykonaną w czasie startowym, zakończoną lądowaniem (lądowanie jest dopuszczalne po zakończeniu czasu startowego).
Zawodnikowi przysługuje nowy czas startowy, jeśli chronometrażysta potwierdzi zderzenie w locie jego modelu z innym lecącym modelem. W takim przypadku zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego lądowania. Kontynuowanie lotu będzie uznane za rezygnację z dodatkowego czasu startowego.

 

8. Dyskwalifikacja

Zawodnik nie otrzyma punktów w danej rundzie w następujących przypadkach:

 • rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa określonych przez organizatora zawodów – decyzją sędziego głównego
 • sterowania modelem przez inną osobę
 • odpadnięcia jakiejkolwiek części modelu podczas lotu (z wyłączeniem lądowania)
 • ponownego uruchomienia silnika po jego zatrzymaniu (sygnalizowanego zapisem na wyświetlaczu urządzenia Altis V4+ symbolem „---.-”)
 • lądowania modelu poza terenem lotniska lub w strefie bezpieczeństwa wyznaczonej przez organizatora zawodów

 

9. Organizacja zawodów

Podczas odprawy z zawodnikami przed rozpoczęciem zawodów powinna zostać określona liczba zaplanowanych rund, o której decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem zawodów. Minimalna liczba rund wynosi 3. Maksymalna liczba rund nie jest określona i jest uzależniona od panujących warunków atmosferycznych, liczby zgłoszonych zawodników, pory roku oraz możliwości organizatora. W każdej rundzie zawodnicy zostają podzieleni przez organizatora na grupy w sposób wykluczający konflikt częstotliwości urządzeń sterujących, zgłoszonych przez zawodników. Przed ogłoszeniem czasu startowego zawodnikom przysługuje 5. minutowy czas przygotowawczy, który może każdorazowo ulegać skróceniu po zgłoszeniu gotowości do startu przez wszystkich zawodników przydzielonych do danej grupy.

 

10. Loty konkursowe

 • Start modelu powinien nastąpić w wyznaczonej dla zawodnika strefie startu/lądowania po ogłoszeniu przez sędziego głównego rozpoczęcia czasu startowego.
 • Celem rywalizacji sportowej jest uzyskanie jak największej liczby punktów przyznawanych za długotrwałość lotu ślizgowego rozpoczynanego z możliwie jak najmniejszego pułapu oraz za celność lądowania.
 • Czas pracy silnika podczas próby jest ograniczony. Uruchomienie silnika jest dozwolone po rozpoczęciu czasu startowego. Pierwsze 30 sekund od uruchomienia silnika jest przeznaczone na wykonanie lotu wznoszącego przy pracującym silniku. Wyłączenie silnika po 30 sekundach pracy następuje automatycznie dzięki odpowiednio skonfigurowanemu urządzeniu Altis V4+ znajdującemu się w modelu.
 • Czas startowy wynosi 600 sekund. Maksymalny czas punktowanego lotu wynosi 600 sekund. Za każdą sekundę lotu zostaje przyznany 1 punkt (z dokładnością do 1/10 pkt.). Czas lotu jest mierzony do chwili pierwszego kontaktu modelu z ziemią lub obiektem z nią połączonym, albo do zakończenia czasu startowego, w zależności, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze.
 • W zależności od maksymalnego pułapu modelu powyżej poziomu terenu (miejsca startu/lądowania) w ciągu 40 sekund od chwili startu, odczytanego po zakończeniu lotu na wyświetlaczu urządzenia Altis V4+ znajdującego się w modelu, zostaną naliczone punkty karne (P), zgodnie z następującymi zasadami:
  jeżeli H ≤ 200 m, to P = 0,5∙H
  jeżeli H > 200 m, to P = 100 + 3∙(H – 200)
  gdzie: H – wartość maksymalnego pułapu modelu odczytana na wyświetlaczu urządzenia Altis V4+, zaokrąglona w dół do pełnych metrów.
 • Dodatkowe punkty zostaną przyznane za celność lądowania zgodnie z tabelą:

  Odległość od punktu do lądowania do nosa modelu, w metrach

  Liczba punktów za celność lądowania

  1

  50

  2

  45

  3

  40

  4

  35

  5

  30

  6

  25

  7

  20

  8

  15

  9

  10

  10

  5

  więcej niż 10

  0

 

Dodatkowe punkty za celność lądowania nie zostaną przyznane w następujących przypadkach:

 • podczas lądowania model dotknie zawodnika lub pomocnika
 • zawodnik lub pomocnik dotknie modelu przed dokonaniem pomiaru odległości przez chronometrażystę
 • przyziemienie (pierwszy kontakt modelu z ziemią lub obiektem z nią połączonym) nastąpi po zakończeniu czasu startowego.

 

W każdej grupie wykonującej lot zawodnik, który uzyska najwięcej punktów zgodnie z zasadą:

liczba punktów za długotrwałość lotu + premia za celność lądowania – liczba punktów karnych zostanie zwycięzcą tej grupy i otrzyma w danej rundzie 1000 punktów.

 

Wynik lotu pozostałych zawodników rywalizujących w danej grupie zostaje ustalony poprzez przeliczenie proporcjonalne uwzględniające uzyskaną liczbę punktów za wykonany lot w stosunku do liczby punktów zwycięzcy danej grupy, zgodnie ze wzorem:

                          Liczba punktów uzyskanych przez zawodnika * 1000

Wynik lotu =   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Liczba punktów uzyskanych przez zwycięzcę grupy (przed przeliczeniem)

 

Przeliczony wynik należy zapisać z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego (1/10 punktu).

 

11. Klasyfikacja

Jeśli w zawodach rozegrano 4 rundy to suma punktów (przeliczonych) uzyskanych w tych lotach decyduje o kolejności miejsc zajętych przez zawodników. Jeśli rozegrano więcej niż 4 rundy, wówczas najsłabszy wynik (przeliczony) uzyskany przez każdego zawodnika zostaje odrzucony.